شخصیت های شاهنامه – برزین

چو برزین و چون قارن رزم‌زن – چو خراد و کشواد لشکرشکن

نام : برزین

محل تولد برزین : زابل

دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای، پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان، کیانیان

تبار : تبار پدری به جمشید می رسد

ملیت : ایرانی

وابستگان :

پدربزرگ بررین : جمشید

پدر برزین : گرشاسپ

توضیحات شخصیت :

بُرزین، در شاهنامه نام فرزند گرشاسپ و نوه جمشید است. وی از جملهٔ پهلوانان نوذر به شمار می‌آمد. برزین در تاج‌گذاری کیقباد حضور داشت و پس از پیروزی بر تورانیان، پاداش ارزنده دریافت نمود.

همچنین برزین به همراه کیکاووس به جنگ مازندران رفت و در دومین نبرد به کین خواهی سیاوش دلاوریها بسیار نمود. برزین در نوند نیز، با رستم و پهلوانان دیگر به شکارگاه افراسیاب رفت.

لیست اشعا ر:

پادشاهی نوذر – بخش ۱۲

کیقباد – بخش ۱

کیقباد – بخش ۴

پادشاهی کی‌کاووس و رفتن او به مازندران – بخش ۱۶

رزم کاووس با شاه هاماوران – بخش ۱۱

داستان سیاوش – بخش ۱۱

داستان کاموس کشانی

داستان اکوان دیو

قبلی «
بعدی »