شخصیت های شاهنامه – بخش فریدون

 

 

مهمترین شخصیت های شاهنامه در بخش فریدون : 

شخصیت های شاهنامه – ارنواز

شخصیت های شاهنامه – ایرج

شخصیت های شاهنامه – آرزو (زن سلم)

شخصیت های شاهنامه – آزاده

شخصیت های شاهنامه – پشنگ داماد ایرج

شخصیت های شاهنامه – تلیمان

شخصیت های شاهنامه – تلیمان (پهلوان)

شخصیت های شاهنامه – تور

شخصیت های شاهنامه – جندل

شخصیت های شاهنامه – سرو یمن

شخصیت های شاهنامه – سلم

شخصیت های شاهنامه – سهی

شخصیت های شاهنامه – شاپور پهلوان

شخصیت های شاهنامه – شهرناز

شخصیت های شاهنامه – شیدوش

شخصیت های شاهنامه – شیروی

شخصیت های شاهنامه – شیروی سردار سپاه

شخصیت های شاهنامه – فرانک

شخصیت های شاهنامه – فریدون

شخصیت های شاهنامه – قارن

شخصیت های شاهنامه – قباد برادر قارن

شخصیت های شاهنامه – گرشاسپ جم

شخصیت های شاهنامه – ماه آفرید

شخصیت های شاهنامه – منوچهر

شخصیت های شاهنامه – نستوه

قبلی «
بعدی »