شخصیت های شاهنامه – بانوی مهبود

زنی بود پاکیزه و پاک رای – پس پرده ی نامور کدخدای

نام : بانوی مهبود

محل مرگ : دربار انوشیروان به اتهام مسوم کردن غذای شاه

دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی

دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان

ملیت : ایرانی

وابستگان :

همسر بانوی مهبود : مهبود

فرزندان بانوی مهبود: دارای دو پسر

توضیحات شخصیت :

بانوی مَهبود در شاهنامه عنوان همسر مهبود وزیر انوشیروان است، این بانو به صورت کدبانو معرفی شده‌است، غذای شاه را در سه کاسهٔ زرین می‌آراست و دو پسرش طبق غذا را به نزد پادشاه می‌بردند.

زروان که پرده‌داری پیر در بارگاه کسری انوشیروان بود ولی به مهبود رشک می‌ورزید، او به یاری مردی جهود، با نیرنگ و افسون کاسهٔ شیر شاه را به زهر آلوده کرد و به شاه گزارش داد که بانوی مهبود به تحریک همسرش مهبود، با زهرآلود ساختن خوراک شاه قصد جان وی را کرده‌است. عاقبت پسران مهبود، با نوشیدن شیر زهرآگین جان باختند و شاه فرمان داد تا مهبود و همسرش را به خواری و ذلت کشتند

لیست اشعار :

پادشاهی کسری نوشین روان – بخش ۳

پادشاهی کسری نوشین روان – بخش ۴

قبلی «
بعدی »