شخصیت های شاهنامه – بابک (وزیر انوشیروان)

ورا موبدی بود بابک بنام – هشیوار و دانادل و شادکام

نام : بابک

دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی

دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان

توضیحات شخصیت :

بابک موبدی خردمند بود که توسط انوشیروان برای کار لشگر انتخاب شد او روز اول کلیه سپاهیان را فراخوان میدهد که برای حضور در بارگاه انوشیروان آماده شوند همگی می آیند غیز از خود انوشیروان بابک همه را بازمی گرداند روز دوم هم فراخوان می دهد اما باز همه لشگریان می آیند غیر از انوشیروان باز سپاه را باز می گرداند روز سوم که فراخوان می دهد انوشیروان نیز سراپا زره پوش و آماده رزم می آید. بابک سپاسگذاری کرده و او را نزد سپاهیان می ستاید.

لیست اشعار :

پادشاهی کسری نوشین روان – بخش ۱

قبلی «
بعدی »