شخصیت های شاهنامه – الوای

یکی زابلی بود الوای نام – سبک تیغ کین برکشید از نیام

نام : الوای

نام کامل : الوای زابلی

محل تولد الوای : زابل

محل مرگ الوای : این شخصیت دوبار در شاهنامه کشته می شود. یکبار در جنگ کاموس بدستِ کاموس کُشانی و یکبار در نبرد رستم و اسفندیار بدست نوش آذر پسرِ اسفندیار.

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

ملیت : ایرانی

توضحات شخصیت :

اَلوای در شاهنامهٔ فردوسی پهلوانی زابلی‌ است که در فنون جنگ ماهر است. الوای سلاحدار رستم بود و در جنگها همیشه پشت سرِ رستم حرکت می کرد. او در جنگ کاموس کشانی علی‌رغم هشدار رستم به نبرد کاموس می‌رود و کشته می‌شود. وی را الوای‌زابلی نیز خوانده‌اند. او هنر رزم را از رستم به تمامی آموخته بود و با غرور به نبرد با کاموس، پهلوان کشانی شتافت. امّا کاموس با نیزه او را از زین اسبش برگرفت و بر زمین کوفت و بر او اسب تاخت. اینکه در شاهنامه الوای دوبار کشته میشود نشان از این دارد که داستانهای خداینامه ها از منابع مختلف گردآوری شده بودند.

لیست اشعار :

داستان کاموس کشانی

داستان رستم و اسفندیار

قبلی «
بعدی »