شخصیت های شاهنامه – الوای (اسفندیار)

یکی نامور بود الوا به نام – سرفراز و اسپ افکن و شادکام

نام : الوای

محل تولد الوای : زابل

محل مرگ الوای : در نبرد رستم و اسفندیار بدست نوش آذر

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

ویژگی‌های الوای : هنر آموخته رستم بود

ملیت : ایرانی

توضیحات شخصیت :

در شاهنامه نام نیزه دار رستم است که در نبرد تهمتن با اسفندیار، به دست نوش آذر کشته شد.

لیست اشعار :

داستان رستم و اسفندیار – بخش ۲۳

قبلی «
بعدی »