شخصیت های شاهنامه – اشکش

سوی میسره اشکش تیز چنگ – که دریای خون راند هنگام جنگ

نام : اَشکش

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

لقب های اشکش : تیز چنگ

ویژگی‌های اشکش : از هفت پهلوانان ایران، فرمانده قوم کوچ و بلوچ

ملیت : ایرانی

نشان پرچم ( درفش ) : پلنگ پیکر

توضیحات شخصیت :

در شاهنامه نام یک دلاور  ایرانی است که از نژادقباد و به گفته‌ای از دودمان همایبود. وی با سپاهی از کوچ و بلوچ در لشکرکشی کیخسرو که به کین سیاووش انجام می‌شد، به توران شتافت.

اشکش همچنین یکی از هفت مرد دلاور ایرانی بود که به همراه رستم و برای آزادی بیژن به توران رفت. در بسیاری نبردها حضور داشت. وی در خوارزم، شیده را به گُریز واداشت و به فرمان کیخسرو، به فرمانروایی مکران برگزیده شد.

لیست اشعار :

پادشاهی کیخسرو شصت سال بود

گفتار اندر داستان فرود سیاوش

داستان بیژن و منیژه

داستان دوازده رخ

اندر ستایش سلطان محمود

قبلی «
بعدی »