شخصیت های شاهنامه – اشکبوس

دلیری کجا نام او اشکبوس – همی برخروشید بر سان کوس

نام : اشکبوس کشانی

معنای نام اشکبوس : اگر اشک را به معنای پهلوان در نظر بگیرم و بوس یا پوس را به معنای پسر یا فرزند بدانیم اشکبوس فرزند پهلوان معنا می شود اما اگر اشک را به معنای عشق در ساحه زبان افغانستان در جایی به نام هزارستان به معنای عشق در نظر بگیریم و بوس را هم به معنای بوسیدن در این صورت اشکبوس به معنای کسی است که عشق را می بوسد.

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

ملیت : کشانی

توضیحات شخصیت :

اَشکبوس نام یکی از پهلوانان  شاهنامه فردوسی است. او مبارزی کشانی است که به افراسیاب در جنگ با ایرانیان کمک کرد. در داستان کاموس کشانی(جنگ کاموس) افراسیاب او را به کمک پیران ویسه فرستاد. رستم پیاده با او رزم کرد و به تیری او را کشت. رزم اشکبوس با رستم یکی از نبرد های جذاب شاهنامه می باشد.

لیست اشعار :

داستان کاموس کشانی

قبلی «
بعدی »