شخصیت های شاهنامه – اسپنوی

یکی ماهرویست نام اسپنوی – سمن پیکر و دلبر و مشک بوی

نام : اسپنوی

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

ملیت : تورانی

توضیحات شخصیت :

اِسپَنوی، در شاهنامه همسر تژاو تورانی است. او را دختر افراسیاب نیز دانسته‌اند که صحیح نمی باشد. کیخسرو برای آورندهٔ او پاداش‌هایی ارزنده برگزید.بیژن پس از نبردِ کاسه رود و بعد از گریختن تژاو، اسپنوی را گرامی داشت و او را به نزد شاه فرستاد.حکیم طوس در شاهنامه در قسمت شمردن کیخسرو پهلوانان را، مفصل از اسپنوی و مقام منزلت ایشان سخن می‌راند. این قسمت از گزارش راجع به آمار جنگجویان اقوام و قبایل ایران است که بدستور کیخسرو موبدان فهرستی تهیه می‌نمایند در این فهرست خویشان و کسان کیکاووس نزدیک به صد و ده جنگجو است و متعاقب آن جنگجویان سایر ولایات ذکر می‌گردد.

لیست اشعار :

پادشاهی کیخسرو شصت سال بود

گفتار اندر داستان فرود سیاوش

قبلی «
بعدی »