شخصیت های شاهنامه – ارژنگ دیو

سپرد آنچ دید از کران تا کران – به ارژنگ سالار مازندران

نام : ارژنگ دیو

محل مرگ ارژنگ دیو : مازندران به دست رستم

ویژگی‌های ارژنگ دیو : سردار دیو سپید

ملیت : ایرانی

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

خلاصه شخصیت :

ارژنگ دیو در داستان هفت خوان رستم در شاهنامه، یکی از دیوان مازندران و از سرداران دیو سپید است. رستم در خوان ششم از هفت خوان رستم به اردوگاه او حمله کرد و او را کشت

لیست اشعار :

پادشاهی کی‌کاووس و رفتن او به مازندران – بخش ۳

پادشاهی کی‌کاووس و رفتن او به مازندران – بخش ۴

پادشاهی کی‌کاووس و رفتن او به مازندران – بخش ۹

پادشاهی کی‌کاووس و رفتن او به مازندران – بخش ۱۲

قبلی «
بعدی »