شخصیت های شاهنامه – ارنواز

ز پوشیده رویان یکی شهرناز – دگر پاکدامن به نام ارنواز

نام : ارنواز

دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای

دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان

تبار : تبار پدری به طهمورث می رسد

ملیت ارنواز : ایرانی

وابستگان :

پدر ارنواز : جمشید

همسران ارنواز : ضحاک ، فریدون

خواهر ارنواز : شهرناز

فرزند ارنواز : ایرج

توضیحات شخصیت :

ارنواز یکی از دو دختر جمشید است که در ابتدا به همسری ضحاک درآمد و پس از پیروزی فریدون بر ضحاک، همسر فریدون شد.

پادشاهی جمشید به سبب تغییر اخلاق و رویه در حکومت بخت و اقبال از او برگشت و فرّه‌ایزدی از سیمای او پر کشید اکابر و بزرگان کشور از وی روی برتافته به جانب ضحاک رو آوردند. چون ضحاک بر تاج و تخت کیان جلوس نمود عمده فعالیت او یافتن جمشید و کشتن او بود چون مادامی که جمشید متواری بود، جلوس او قانونی محسوب نمی‌شد مگر اینکه نسل پادشاهی ایران از روی زمین محو شود.

ضحاک چون بر تخت پادشاهی نشست، گرد او اجتماع کردند و سالیان زیاد حکومت کرد ولی عمده خصائص حکمرانی دوران ضحاک ترویج آئین دروغ و محو راستی در قلمرو او بود جادوگران و دیوان صاحب منصب و اختیار فرزانگان و نیکوکاران در خفا و خطر قرار گرفتند.

طبق رسم باستان پادشاه جدید تا ملکه یا بانوی سلطان پیشین را به عقد خود درنمی‌آورد حکومت او رسمیت نداشت فلذا ضحاک دو دختر پادشاه متواری را به عقد خویش درآورد و رسماً پادشاه ایرانیان و تازیان شد. که بعد از غلبه فریدون بر ضحاک و تطهیر دختران جمشید از جادو به عقد فریدون در آمدند.

لیست اشعار :

ضحاک – بخش ۱

ضحاک – بخش ۳

ضحاک – بخش ۱۰

ضحاک – بخش ۱۱

بخش ۲ – فریدون

قبلی «
بعدی »