شخصیت های شاهنامه – اردوان اشکانی

ورا خواندند اردوان بزرگ – که از میش بگسست چنگال گرگ

نام : اردوان

نام اردوان به زبان پهلوی : ارتبان، ارته پان

محل مرگ اردوان : در اصطخر در نبرد با اردشیر بابکان

دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی

دوره شاهنامه ای جدید : اشکانیان

تبار اردوان : تبار پدری به گشتاسپ می رشد

لقب های اردوان : نگهبان درستکار

ملیت اردوان : ایرانی

توضیحات شخصیت :

اردوان. [ اَ دَ ] (اِخ ) ارتبان . ارته پان. نام عده ای از ایرانیان باستان و از آن جمله پنج تن از شاهان اشکانی و نام پادشاهی بوده از نسل گشتاسب. (برهان قاطع). رجوع به اردوان اول ودوم و سوم و چهارم و پنجم و غیره شود. این نام مرکبست از ارته تقدس و درستکار و بان یا پان به معنی حافظ و حامی و نگهبان و اردوان به معنی نگهبان درستکاران است.و در حقیقت پنج اردوان اشکانی در روایات داستانی ایران که بفردوسی رسیده تبدیل به دو اردوان شده است.

لیست اشعار :

پادشاهی اشکانیان – بخش ۲

پادشاهی اشکانیان – بخش ۴

پادشاهی اشکانیان – بخش ۵

پادشاهی اشکانیان – بخش ۶

پادشاهی اشکانیان – بخش ۷

پادشاهی اشکانیان – بخش ۸

پادشاهی اشکانیان – بخش ۱۰

پادشاهی اشکانیان – بخش ۱۱

پادشاهی اشکانیان – بخش ۱۲

قبلی «
بعدی »