شخصیت های شاهنامه – اردشیر گشتاسپ

نخستین کس نامدار اردشیر – پُس شهریار آن نبرده دلیر

نام : اردشیر

محل مرگ اردشیر : اولین نبرد گشتاسپ و ارجاسپ

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

تبار : تبار پدری به لهراسپ می رسد

ملیت : ایرانی

وابستگان :

پدر اردشیر: گشتاسپ

برادران و خواهران اردشیر : اسفندیار، فرشیدورد، هما و ماه آفرید

توضیحات شخصیت :

ادرشیر پسر گشتاسپ است که در نبرد اول گشتاسپ با ارجاسپ تورانی بعنوان اولین نفر وارد میدان نبرد شده و پس از کشتن افراد زیادی از تورانیان توسط تیر ناوک کشته می شود.

لیست اشعار :

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۱۰

قبلی «
بعدی »