شخصیت های شاهنامه – ارجاسپ

دگر اندریمان سوار دلیر – چو ارجاسپ اسپ افگن نره شیر

نام : ارجاسپ

نام ارجاسپ به زبان پهلوی : اَرِجِت اَسپَه یعنی دارنده ارجمند

محل تولد ارجاسپ : در توران زمین

محل مرگ ارجاسپ : در توران زمین در رویین دژ توسط اسفندیار

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

تبار : تبار پدری به افراسیاب می رسد وی از قبیله خیون است

لقب های ارجاسپ : توران خدایی، شاه توران، سالار چین، شاه چین

ملیت ارجاسپ : تورانی

وابستگان :

پدر بزرگ : افراسیاب

توضحیات شخصیت :

ارجاسب یا اَرجاسپ یکی از شاهان توران  در شاهنامه است. او نبیره ی افراسیاب است و شاهی او هم‌زمان با شاهی گشتاسپ و پیدایش زرتشت در ایران است. در زمان او جنگهای دینی بین ایران و توران درگرفت که به پیروزی ایرانیان انجامید. در اوستا مکرر از جنگ دینی ایرانیان و تورانیان یاد شده‌است.

لیست اشعار :

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۴

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۵

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۶

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۷

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۸

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۹

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۱۰

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۱۱

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۱۴

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۱۸

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۱۹

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۲۰

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۲۵

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۲۷

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۲۸

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۲۹

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۳۰

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۳۱

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۳۲

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۳۳

داستان هفت خوان اسفندیار – بخش ۲

داستان هفت خوان اسفندیار – بخش ۹

داستان هفت خوان اسفندیار – بخش ۱۰

داستان هفت خوان اسفندیار – بخش ۱۱

داستان هفت خوان اسفندیار – بخش ۱۲

داستان هفت خوان اسفندیار – بخش ۱۳

داستان هفت خوان اسفندیار – بخش ۱۴

داستان هفت خوان اسفندیار – بخش ۱۵

قبلی «
بعدی »