شخصیت شناسی شغاد در شاهنامه

عنوان: شخصیت شناسی شغاد در شاهنامه

نویسندگان: احسان قبول / دکتر محمد جعفر یاحقی

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان:  دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد / استاد زبان و ابیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۸۷ هجری شمسی

منبع: مجلۀ علمی-پژوهشی جستارهای ادبی، شمارۀ صدوهشتادوچهار، بهار ۱۳۸۸

چکیده مقاله:

فردوسی در توصیف شخصیتهای مهم شاهنامه به گونه ای نشانه گذاری و تصویر پردازی کرده که با تحلیل‌های روان شناختی می توان به لایه های پنهان روانی و شخصیتی ایشان دست یافت. این امر، حاکی از نگاه دقیق و بصیرت شاعر به سرشت و روان آدمی است. از جمله شخصیت‌های پیچیده روانی و اثرگذار، اما منفی شاهنامه، شغاد برادر ناتنی رستم است که فردوسی چنان هنرمندانه و دقیق به ارائه نشانه ها، توصیف رفتارها و علل انگیزشی وی در قتل رستم می پردازد که با بررسی کلیه این توصیف‌ها و نشانه ها و مقایسه آنها با نابهنجاری‌های روانی شناخته شده در دانش روان شناسی، می توان نتیجه گرفت شغاد دچار اختلال روانی عقده حقارت است. بنابر گزارش فردوسی، می توان علل پیدایش احساس حقارت و تبدیل آن به عقده حقارت را در شغاد نسبت به رستم در این موارد دانست: مادر کنیز و بی اصل و نسب، تولد شوم، تبعید از کشور و خانواده در سن نوجوانی و آوازه جهانگیر رستم. همچنین برخی از ویژگی‌های رفتاری افراد دارای عقده حقارت ـ بر اساس نظریه یِ آلفرد آدلر ـ که در شغاد یافت می شود عبارتند از: خشم، نفرت، حسادت، تکبر، تناقض رفتاری، هراس و استفاده ی ابزاری از ارزش ها.

کلمات کلیدی: شاهنامه, فردوسی, شغاد, رستم, عقدۀ حقارت, شخصیت‌شناسی

دریافت مقاله: شخصیت شناسی شغاد در شاهنامه

قبلی «
بعدی »