نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : شبدز

نام فعلی مکان جغرافیایی :  نامعلوم

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: 

شرح مکان جغرافیایی:

شبدز: بنا بر ضبط خالقی نام دژی بوده است در کوه های مجاور شهر بلخ متعلق به گشتاسپ که پسرش اسفندیار را در آن حبس کرده بود. این دز را مسکو گنبدان دژ ضبط کرده است گرچه نسخه های خطی خالقی این نام را به صورت های مختلفی تحریر کرده اند، بنداری آن را شبدز ترجمه کرده و هم در معرفی آن نوشته است: «و در بعضی کتب دیدم که آن را قلعه ای معروف به کرد کوه دانسته اند نام این دز دو بار دیگر هم در همان داستان آمده است.

قبلی «
بعدی »