نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : شاپور کرد

نام فعلی مکان جغرافیایی :  

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شاپور گرد

شرح مکان جغرافیایی:

قبلی «
بعدی »