منظومه های حماسی – گشتاسب نامه

  نام منظومه : گشتاسب نامه

نویسنده یا سراینده : ابو منصور محمد بن احمد دقیقی طوسی

تعداد ابیات : تقریبا ۱۰۰۰ بیت دارد

مربوط به سال : قرن چهارم

درون مایه منظومه : ” گشتاسپ نامه” نامی ست که به هزار بیت از داستان گشتاسب و جنگ های مذهبی که او با ارجاسپ داشته است، گفته می شود.

سایر توضیحات در مورد منظومه گشتاسب نامه : سبک دقیقی در نگارش مضامین حماسی از سبک های عالی شعر پارسی است اما تفاوت عظیمی با سبک فردوسی دارد. دقیقی با آنکه در سرایش غزل و قصیده استاد است اما در ساختن “گشتاسپ نامه” از عهده اظهار کمال خویش بر نیامده است. اگر دقیقی از متن خاصی در سرایش شاهنامه اش استفاده می کرده هیچ گونه دخالتی در متن را روا نمی دانست و عین عبارات و جملات را نقل می کرد و همین امر باعث شد که شاهنامه او برخلاف شاهنامه فردوسی از نظر ادبی جندان قدرتی نداشته باشد.

مجالس رزم و بزم و مکالمات و حکایت وصف او بسیار کوتاه استو غالبا به سه تا چهار بیت تمام می شود. بهترین ابیات گشتاسب نامه در خطابه گشتاسپ نامه دیده می شود. زمانی هم که درباره ظهور طردشت صحبت می کند کلام او زیبایی خاصی می گیرد. در کل و با در نظر نگرفتن برخی از نقائص، گشتاسب نامه دقیقی را باید یکی از بدایع آثار حماسی در نظر گرفت مخصوصا که او توانست با انتخاب بهترین وزن های شعر فارسی برای حماسه و نشان دادن راه نظم روایات ملی از روی روایات مکتوب پیش قدم فردوسی در سرایش کار بزرگش شود.

دریافت فایل پی دی اف گشتاسب نامه  دانلود گشتاسب نامه

اشعار گشتاسب نامه :