شاهنامه صوتی – کیقباد

اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش کیقباد با صدای استاد امیر صادقی : ( به زودی اضافه خواهد شد )

اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش کیقباد با صدای استاد مینا منصوری والا : ( به زودی اضافه خواهد شد )

اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش کیقباد با صدای استاد علی دهگانپور : ( به زودی اضافه خواهد شد )

اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش کیقباد با صدای استاد اسماعیل قادرپناه : 

 

قبلی «
بعدی »