شاهنامه صوتی – پادشاهی گشتاسپ (صد و بیست سال بود)

اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش پادشاهی گشتاسپ (صد و بیست سال بود) با صدای استاد امیر صادقی : ( به زودی اضافه خواهد شد )

اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش پادشاهی گشتاسپ (صد و بیست سال بود) با صدای استاد مینا منصوری والا : ( به زودی اضافه خواهد شد )

اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش پادشاهی گشتاسپ (صد و بیست سال بود) با صدای استاد علی دهگانپور : ( به زودی اضافه خواهد شد )

اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش پادشاهی گشتاسپ (صد و بیست سال بود) با صدای استاد اسماعیل قادرپناه : 

 

قبلی «
بعدی »