شاهنامه صوتی – پادشاهی کی کاووس و رفتن او به مازندران

اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش پادشاهی کی کاووس و رفتن او به مازندران با صدای استاد امیر صادقی : ( به زودی اضافه خواهد شد )

اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش پادشاهی کی کاووس و رفتن او به مازندران با صدای استاد مینا منصوری والا : ( به زودی اضافه خواهد شد )

اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش پادشاهی کی کاووس و رفتن او به مازندران با صدای استاد علی دهگانپور : ( به زودی اضافه خواهد شد )

اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش پادشاهی کی کاووس و رفتن او به مازندران با صدای استاد اسماعیل قادرپناه : 

 

قبلی «
بعدی »