شاهنامه صوتی – پادشاهی اردشیر نکوکار

اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش پادشاهی اردشیر نکوکار با صدای استاد امیر صادقی : ( به زودی اضافه خواهد شد )

اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش پادشاهی اردشیر نکوکار با صدای استاد مینا منصوری والا : ( به زودی اضافه خواهد شد )

اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش پادشاهی اردشیر نکوکار با صدای استاد علی دهگانپور : ( به زودی اضافه خواهد شد )

اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش پادشاهی اردشیر نکوکار با صدای استاد اسماعیل قادرپناه : 

 

1. 613-Padeshahi-Ardeshir-Nekookar-WikiShahnameh-Com-001 Play
قبلی «
بعدی »