شاهنامه صوتی – طهمورث

اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش طهمورث با صدای استاد امیر صادقی : ( به زودی اضافه خواهد شد )

اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش طهمورث با صدای استاد مینا منصوری والا : ( به زودی اضافه خواهد شد )

اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش طهمورث با صدای استاد علی دهگانپور : ( به زودی اضافه خواهد شد )

اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش طهمورث با صدای استاد اسماعیل قادرپناه : 

قبلی «
بعدی »