شاهنامه صوتی – داستان رستم و شغاد

اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش داستان رستم و شغاد با صدای استاد امیر صادقی : ( به زودی اضافه خواهد شد )

اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش داستان رستم و شغاد با صدای استاد مینا منصوری والا : ( به زودی اضافه خواهد شد )

اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش داستان رستم و شغاد با صدای استاد علی دهگانپور : ( به زودی اضافه خواهد شد )

اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش داستان رستم و شغاد با صدای استاد اسماعیل قادرپناه : 

قبلی «
بعدی »