شاهنامه صوتی – جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب

اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب با صدای استاد امیر صادقی : ( به زودی اضافه خواهد شد )

اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب با صدای استاد مینا منصوری والا : ( به زودی اضافه خواهد شد )

اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب با صدای استاد علی دهگانپور : ( به زودی اضافه خواهد شد )

اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب با صدای استاد اسماعیل قادرپناه : 

 

قبلی «
بعدی »