شاهنامه صوتی – آغاز کتاب

اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش آغاز کتاب با صدای استاد امیر صادقی : ( به زودی اضافه خواهد شد )

اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش آغاز کتاب با صدای استاد مینا منصوری والا : ( به زودی اضافه خواهد شد )

اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش آغاز کتاب با صدای استاد علی دهگانپور : ( به زودی اضافه خواهد شد )

اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش آغاز کتاب با صدای استاد اسماعیل قادرپناه : 

شاهنامه صوتی – آغاز کتاب

قبلی «
بعدی »