شاهنامه دستنویس ابراهیم سلطان

عنوان: شاهنامه دستنویس ابراهیم سلطان

نویسنده: محمود متقالچی

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: شاهنامه پژوه

تاریخ نگارش: بهار ۱۳۸۹ شمسی

منبع: مجلۀ بخارا، سال دوازدهم، شمارۀ هفتادوپنج، فروردین -تیر ۱۳۸۹

چکیده مقاله:

شاهنامه پژوه بزرگ جناب متقالچی در این مقاله به بررسی و تشریح شاهنامۀ ابراهیم سلطان چاپ کتابخانۀ بودلیان دانشگاه کمبریج انگلستان می پردازد

کلمات کلیدی: شاهنامه, فردوسی,ابراهیم سلطان, گورکانی, خاندان تیموریان

دریافت مقاله:  شاهنامه دستنویس ابراهیم سلطان

قبلی «
بعدی »