آموزش شاهنامه خوانی – مقدماتی

نام برنامه : آموزش شاهنامه خوانی – مقدماتی

نوع برنامه : آموزش روان خوانی شاهنامه – شاهنامه خوانی

کانال تلگرام : ورود به کانال تلگرام

کلاب برگزار کننده : شاهنامه برای همه

لینک کلاب در کلاب هاوس : ورود به کلاب

برگزار کنندگان دوره : مرجان رحمتی ، سید حسین احمدی ، نوید یادگاری ، بانو افسانه

اساتید برگزار کننده : علی دهگانپور ، محمدرضا سعیدی ، محمد یار سبزی

با حضور افتخاری اساتید برجسته : استاد امیر صادقی

تاریخ اولین جلسه :  : شانزدهم آبان ماه ، سال یک هزار و چهارصد

تاریخ آخرین جلسه : برنامه در حال برگزاری است .

روز های برگزاری برنامه  : یکشنبه  و سه شنبه  از ساعت ۲۰ شب الی ۲۱:۳۰ به وقت ایران

 

دریافت مستقیم  فایل شاهنامه – چاپ مسکو 

دانلود متن شاهنامه بخش اندر ستایش سلطان محمود : دانلود

دانلود متن شاهنامه بخش پادشاهی لهراسپ : دانلود

دانلود متن شاهنامه بخش پادشاهی گشتاسپ : دانلود

دانلود متن شاهنامه بخش داستان هفتخوان اسفندیار : دانلود

دانلود متن شاهنامه بخش داستان رستم و اسفندیار : دانلود

دانلود متن شاهنامه بخش داستان رستم و شغاد : دانلود

دانلود متن شاهنامه بخش پادشاهی بهمن اسفندیار : دانلود

دانلود متن شاهنامه بخش پادشاهی همای چهرزاد : دانلود

دانلود متن شاهنامه بخش پادشاهی داراب : دانلود

دانلود متن شاهنامه بخش پادشاهی دارای : دانلود

دانلود متن شاهنامه بخش پادشاهی اسکندر : دانلود

دانلود متن شاهنامه بخش پادشاهی اشکانیان : دانلود

دانلود متن شاهنامه بخش پادشاهی اردشیر : دانلود

دانلود متن شاهنامه بخش پادشاهی شاپور : دانلود

دانلود متن شاهنامه بخش پادشاهی اورمزد : دانلود

دانلود متن شاهنامه بخش پادشاهی بهرام اورمزد : دانلود

دانلود متن شاهنامه بخش پادشاهی بهرام : دانلود

دانلود متن شاهنامه بخش پادشاهی بهرام بهرامیان : دانلود

دانلود متن شاهنامه بخش پادشاهی نرسی بهرام : دانلود

دانلود متن شاهنامه بخش پادشاهی اورمزد نرسی : دانلود

دانلود متن شاهنامه بخش پادشاهی شاپور ذوالاکتاف : دانلود

دانلود متن شاهنامه بخش پادشاهی اردشیر نکوکار : دانلود

دانلود متن شاهنامه بخش پادشاهی شاپور سوم : دانلود

دانلود متن شاهنامه بخش پادشاهی بهرام شاپور : دانلود

دانلود متن شاهنامه بخش پادشاهی یزدگرد بزه‌گر : دانلود

دانلود متن شاهنامه بخش پادشاهی بهرام گور : دانلود

دانلود متن شاهنامه بخش پادشاهی یزدگرد هجده سال بود : دانلود

دانلود متن شاهنامه بخش پادشاهی قباد : دانلود

دانلود متن شاهنامه بخش پادشاهی کسری نوشین روان : دانلود

دانلود متن شاهنامه بخش پادشاهی هرمزد : دانلود

دانلود متن شاهنامه بخش پادشاهی خسرو پرویز : دانلود

دانلود متن شاهنامه بخش پادشاهی شیرویه : دانلود

دانلود متن شاهنامه بخش پادشاهی اردشیر شیروی : دانلود

دانلود متن شاهنامه بخش پادشاهی فرایین : دانلود

دانلود متن شاهنامه بخش پادشاهی پوران دخت : دانلود

دانلود متن شاهنامه بخش پادشاهی آزرم دخت : دانلود

دانلود متن شاهنامه بخش پادشاهی فرخ زاد : دانلود

دانلود متن شاهنامه بخش پادشاهی یزدگرد : دانلود