شاهنامه این سند جاودانه گی ایران، ماجرای کاوه و ضحاک، تابش فره ایزدی

عنوان: شاهنامه این سند جاودانه گی ایران، ماجرای کاوه و ضحاک، تابش فره ایزدی

نویسنده: دکتر سید جعفر حمیدی

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: شاهنامه پژوه

تاریخ نگارش: بهار ۱۳۸۹

منبع: نشریۀ آیین پارسی، شمارۀ هشتاد و چهار، فروردین ۱۳۸۹

چکیده مقاله:

در این مقاله یک بررسی از داستان کاوه و ضحاک در شاهنامه نموده است و این امر را در حین بررسی زندگی خود حکیم انجام داده است.

کلمات کلیدی: شاهنامه, فردوسی, فریدون, ضحاک, کاوه, اسطوره, حماسه

دریافت مقاله: شاهنامه این سند جاودانه گی ایران، ماجرای کاوه و ضحاک، تابش فره ایزدی

قبلی «
بعدی »