نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : سیواس

نام فعلی مکان جغرافیایی :

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

در دو تا از نسخه های خطی به جای سوراب آمده است.

 

قبلی «
بعدی »