نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : سیستان

نام فعلی مکان جغرافیایی :   منطقه سیستان و بلوچستان ایران و پاکستان و استان نیمروز افغانستان

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  نیمروز، سکستان

شرح مکان جغرافیایی:

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : سیستان

نام فعلی مکان جغرافیایی :   حوضه آبریز رود هیرمند، از محل اتصال رود ارقنداب قندهار با شاخه اصلی هیرمند در جنوب شهر بُست تا انتهای دریاچه هامون در شهرستان زابل ایران

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  نیمروز، سکستان

شرح مکان جغرافیایی:

سیستان: ناحیه ای در شرق ایران که قدمت تمدن در این منطقه به هزارۀ پنجم قبل ازمیلاد می رسد. در عهد هخامنشی زرَنکَ نام داشت. پس از استقرار سکاها در قرن دوم پیش از میلاد در این منطقه نامش به سکستان تبدیل شد که معرب آن سجستان است. طیق متن پهلوی شهرستان های ایرانشهر، رزنگ را افراسیاب ساخت، کیخسرو بازسازی کرد و اردشیر بابکان به فرجام رساند. تاریخ سیستان بنای سیستان را به گرشاسب نسبت داده است.

سیستان قلمرو سام و زال و رستم، یا جهان پهلوانان ایران است که نسبت این خاندان به جمشید می رسد. گویا سکاها روایات این خاندان را با خود به سیستان آوردند. البته نولدکه معتقد است این افسانه ها متعلق به بومیان زرنگ و رخج بوده و پس از استقرار سکاها در این منطقه وارد داستان های حماسی و پهلوانی ایران شد.

سیستان جزء همیشگی ایران زمین بوده و از زمان منوچهر، که جهان پهلوان سام خواهان ازدواج فرزندش زال با دختر مهراب کابلی با اجازه شاه ایران شده، حدود ۳۰ بار در شاهنامه از آن یاد شده است.

در همه این موارد غرض از سیستان ولایتی بزرگ شامل حوضه آبریز رود هیرمند، از محل اتصال رود ارقنداب قندهار با شاخه اصلی هیرمند در جنوب شهر بُست تا انتهای دریاچه هامون در شهرستان زابل ایران بوده، که میان ولایات بست، داور(زمین داور)، زاولستان، کرمان، مکران و سند محصور بوده است، با این توصیف، سیستان شامل استان نیمروز کشور افغانستان، به اضافه بخش کوچکی از استان سیستان و بلوچستان ایران هم بوده است.

قبلی «
بعدی »