نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : سیاوخش گرد

نام فعلی مکان جغرافیایی :  

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: سیاوش گرد

شرح مکان جغرافیایی:

قبلی «
بعدی »