نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : سگسار

نام فعلی مکان جغرافیایی :  

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

سگسار از این عنوان در شاهنامه چند بار به گونه ای نام برده شده که هم دلالت بر مردمی ویژه با نقاب و چهرۀ سگسان میکند و هم بر ولایتی خاص آن نوع مردم اما در نهایت معلوم میشود که غرض از سگسار عنوانی تقریباً اهانت آمیز برای مردمی غیرمتمدن و دیوگونه خصوصاً در جوار مازندران افسانه ای بوده است. اولین بار در داستان منوچهر آمده است که خوابگزاری نتیجه ازدواج زال و رودابه را که رستم است چنین پیش بینی کرده است.

ببرد پی بدسگالان زخاک          به روی زمین برنماند مغاک

نه سگسار ماند نه مازندران        زمین را بشوید به گرز گران

اگر «سار» را در اینجا پسوند مکان بگیریم، سگسار یعنی سرزمین سگ ولی در شاهنامه از قومی به نام سگ خبری نیست. از این رو محتمل است که سگسار به معنی سگسر باشد یعنی کسانی که سرشان چون سر سگ است مانند گرگسار منتها در اینجا ممکن است به جای مکان به کار رفته است و سگسار یعنی سگساران و سرزمین سگسرها باید آن مکان در جوار مازندران بوده باشد.

 

قبلی «
بعدی »