نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : سپید دز

نام فعلی مکان جغرافیایی :  ارگ کهن شهر شبرغان در غرب بلخ

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  سپید دژ

شرح مکان جغرافیایی:

دژی در مرز ایران و توران قرار داشته است که هنگام لشکرکشی سهراب از توران به سوی ایران با آن برخورد می کند و هجیر نیز نگهبان آن بوده است. اما سهراب هجیر را را شکست داده و خود وارد دژ می شود .اولین بار از این دژ چنین یاد می شود

دزی بود که ش خواندندی سپید                بدان در بد ایرانیان را امید

نگهبان دز رزم دیده هجیر                  که با زور دل بود و با دارو گیر

این جنگ زمانی در گرفته که مرز ایران و توران از سویی حدود سرخس از دیگر سو هم بین کاولستان و خرگاه بوده است بنابراین سپید دز باید در اطراف بلخ بوده باشد و نزدیک به یکی از مرزهای ایران چون افراسیاب هنگام حرکت سهراب از توران به سوی ایران به او پیغام می دهد

از این مرز تا آن بسی راه نیست            سمنگان و ایران و توران یکیست

شرف الدین علی یزدی در سده نهم هجری ارگ کهن شهر شبرغان در غرب بلخ را همان سفید دز یا سپید دز شاهنامه دانسته است

قبلی «
بعدی »