نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : سپدکوه

نام فعلی مکان جغرافیایی :  قلعه فرود واقع در کلات نادری

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  کوه فرود، قلعه فرود

شرح مکان جغرافیایی:

سیدکوه از این کوه در داستان فرود هشت بار نام برده میشود که در مجموع می نمایاند کوهی سترگ و صعب العبور در داخل حصار کلات اما مجاور یکی از رخنه گاه های آن برای نگهبانی از محل رخنه بوده است هنگام رسیدن طوس و سپاه ایران به جوار ،کلات فرود و مادرش جریره با دیگر سپاهیان تورانی در قلعه ای که بر روی سیدکوه قرار داشته مستقر بوده اند که در نهایت طوس به کوه صعود میکند و پس از کشتن فرود قلعۀ وی را متصرف میشود و غارت می.کند.

همه سوی تیغ سیدکوه برد                 به بند اندرون سوی انبوه برد

 ز راه جرم بر سیدکوه شد                    دلش پرجفا بود نستوه شد

ز بام سیدکوه خنده بخاست                 همی مغز گرد از گواژه بکاست

به سوی سیدکوه بنهاد روی                  چنان چون بود مردم جنگ جوی

  سراسر سید کوه بفروختی                    پرستنده و در همی سوختی

اکنون برای رفتن به بالای سیدکوه باید پس از ورود به داخل حصار کلات از کنار روستای دربند به سمت چپ حدود یک فرسنگ پیچاپیچ را با ماشین بپیماییم تا به ده یا قلعه گرو برسیم، آنگاه از پیاده رو کنار حصار رخنه پذیر کلات باید حدود یک کیلومتر پیش برویم تا به بالای کوه مزبور برسیم که از دیگر جوانب دارای دیواره های عمودی غیر قابل صعود است اما بالایش به اندازه حدود نیم هکتار صاف و بر همه اطراف مشرف .است در فرود یا قلعۀ فرود بالای همان کوه منفرد رفیع داخل حصار سیدکوه قرار داشته است. این کوه اکنون به قلعه فرود مشهور است.

 

قبلی «
بعدی »