نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : سوس

نام فعلی مکان جغرافیایی :  در کنار شهر شوش کنونی

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

سوس غرض از آن ظاهراً شهر شوش است چون در شاهنامه از شهر مهم شوش با این املا یادی نشده در عوض دو بار نام سوس آمده است. اولین بار در پایان پادشاهی کیخسرو

دگر گنج که ش خواندندی عروس                   که آگنده کاووس در شهر سوس

به گودرز فرمود کان را ببخش                          به زال و به گیو و خداوند رخش

بار دیگر در پادشاهی داراب گوید وی در آغاز سلطنت زمانی به شهر عموریۀ روم حمله کرد

به روم اندرون شاه بد فیلقوس              کجا بود با رای او شاه سوس

در نتیجه میتوان گفت که غرض از سوس که کیکاووس در آن گنج نهاده بود شهر شوش ایران بوده که اکنون خرابه های آن در کنار شوش جدید استان خوزستان در جنوب اندیمشک و شمال اهواز باقی است.

قبلی «
بعدی »