نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : سور

نام فعلی مکان جغرافیایی :  نامعلوم

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

گرچه خالقی آن را در فهرست نام جای ها آورده نباید نام جای خاصی باشد.

 

قبلی «
بعدی »