سه واژه نویافته در هزار حکایت صوفیان (خیره، سپیدمرغ، شمرده)

عنوان: سه واژه نویافته در هزار حکایت صوفیان (خیره، سپیدمرغ، شمرده)

نویسند‌ه: حامد خاتمی پور

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور کاشمر

تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۴ هجری شمسی

منبع: ویژه نامه نامه فرهنگستان (فرهنگ نویسی) اسفند ۱۳۹۴ شماره ۱۰

چکیده مقاله:

آقای خاتمی پور کتاب هزار حکایت صوفیان را که یکی از منابع نویافته در قلمرو عرفان و تصوف به شمار می رود را مورد بررسی و تحلیل قرار داده و معنای جدیدی را برای سه واژه یافته است.

کلمات کلیدی: هزار حکایت صوفیان, عرفان, تصوف, واژه نویافته, سپید مرغ, شمرده, خیره

دریافت مقاله: سه واژه نویافته در هزار حکایت صوفیان (خیره، سپیدمرغ، شمرده)

قبلی «
بعدی »