نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : سه دوک

نام فعلی مکان جغرافیایی :  نامعلوم

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

سه دوک در ضبط خالقی در یکی از ابیات پادشاهی خسروپرویز است

سراپرده زد شاه بر دشت دوک              چنان لشکری گشن و راهی سه دوک

قبلی «
بعدی »