نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : سند

نام فعلی مکان جغرافیایی :  بخشی از کشور پاکستان در جوار رودخانه سند

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

سند این ولایت نامی که اینک قسمت عمده کشور پاکستان را در نیمۀ جنوبی آن تشکیل داده در گذشته های دور خود شبه کشوری مستقل میان ایران و هند بوده است. در این ولایت رودخانۀ بزرگی جاری بوده و هست که آن را به نام رودخانه سند می شناسیم اما در شاهنامه عموماً دریای سند خوانده شده است. اگر از این دریا یا رود بگذریم نام سند به عنوان ولایتی متحد با تورانیان اولین بار در داستان کاموس کشانی آمده است:

چغانی و شکنی و سقلاب و هند           گهانی و رومی و وهری و سند

شمیران شکنی و شنگل زهند              ز سقلاب چون کندر و شاه سند

قبلی «
بعدی »