نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : سندلی

نام فعلی مکان جغرافیایی :   مرکز حکومتی در شرق هند

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

سندلی: در زمان انوشیروان مرکز حکومت یکی از شاهان هند به نام جمهور بود که قلمروش از کشمیر تا مرز چین را در بر می گرفت و همسر او نیز فرزانه نام داشت. نام برادر جمهور، مای، بود و در شهر دنبر، جلال آباد کنونی افغانستان، حکومت می کرد. جمهور فرزندی هم به نام گو داشت که پس از مرگ پدر جانشین او شد. اما مای، برادر جمهور، از دثبر به سندلی رفت و بیوه برادر را گرفت و از او صاحب فرزندی به نام طلخند شد. بعد از مرگ پدر طلخند میان گو و طلخند، که از یک مادر بودند، در نزدیکی دو شهر مرغ و مای نزاع درگرفت که به کشته شدن گو و نیز پیدایش بازی شطرنج منجر شد. بنابراین، شهر یا ولایت سندلی باید در شمال غرب هندوستان، بین کشمیر تا چین، بوده باشد. بجز این اطلاعات شاهنامه چیز دیگری درباره شهر و محل سندلی در دست نیست. شاید این سندلی همان شهر سندل باشد که در زمان بهرام گور نیز از شاه آن همراه با شاهان کابل و سند یاد شده است. بعضی از ابیات مربوط به سندلی و جمهور و مای و پسرانشان به شرح زیر است:

          که در هند مردی سرافراز بود     که  با  گنج  و  با لشکرو ساز بود

    خنیده  به  هرجای  جمهور   نام      به  مردی  فزون  کرده از فور نام

چ   ون او پادشا گشت برهندوان      خردمند  و  بیدار  و روشن روان

  ورا  بود  کشمیر تا مرز  چین        براو  خواندندی  به  داد  آفرین

به مردی جهانی گرفته به دست     ورا سندلی  بود  جای  نشست

جهان دیدگان یک به یک شاهجوی        ز  سندل  به  دنبر  نهادند  روی

بزرگان  کشمیر  تا  مرز   چین       به شاهی براو خواندند آفرین

به  دنبر  بیامد  سرافراز    مای        به  تخت  کیان  اندر  آور  پای

 

قبلی «
بعدی »