سفرنامه ناصر خسرو قبادیانی

نام برنامه : سفرنامه ناصر خسرو قبادیانی

کلاب برگزار کننده : ادبیات کهن

الگو و روش برگزاری : خواندن متن ، تحلیل و توضیح توسط حاضرین در برنامه و اساتید

برگزار کنندگان : کیارش محمدی

اساتید برنامه : نازیلا خلخالی

با حضور افتخاری اساتید برجسته : توکلی صابری ، مهدی منفرد ، تیمور کرمی

تاریخ اولین جلسه :  : هفتم بهمن ماه  ، سال یک هزار و چهارصد

تاریخ آخرین جلسه : پانزدهم اردیبهشت ماه ، سال یک هزار و چهارصد و یک

روز های برگزاری برنامه  : پنجشنبه ها از ساعت ۱۰ شب

 

فایل های صوتی جلسات برگزار شده

فایل صوتی جلسه اول :  سفرنامه ناصر خسرو قبادیانی – جلسه نخست :  ( هفتم بهمن ماه  ، سال یک هزار و چهارصد )

 

فایل صوتی جلسه دوم : سفرنامه ناصر خسرو قبادیانی – جلسه دوم : ( چهاردهم بهمن ماه  ، سال یک هزار و چهارصد )

 

فایل صوتی جلسه سوم : سفرنامه ناصر خسرو قبادیانی – جلسه سوم : ( بیست و یکم بهمن ماه  ، سال یک هزار و چهارصد )

 

فایل صوتی جلسه چهارم : سفرنامه ناصر خسرو قبادیانی – جلسه چهارم : ( بیست و هشتم بهمن ماه  ، سال یک هزار و چهارصد )

 

فایل صوتی جلسه پنجم : سفرنامه ناصر خسرو قبادیانی – جلسه پنجم : ( پنجم اسفند  ماه  ، سال یک هزار و چهارصد )

 

فایل صوتی جلسه ششم : سفرنامه ناصر خسرو قبادیانی – جلسه ششم : ( دوازدهم اسفند ماه  ، سال یک هزار و چهارصد )

 

فایل صوتی جلسه هفتم : سفرنامه ناصر خسرو قبادیانی – جلسه هفتم : ( نوزدهم اسفند ماه  ، سال یک هزار و چهارصد )

 

فایل صوتی جلسه هشتم : سفرنامه ناصر خسرو قبادیانی – جلسه هشتم : ( بیست و ششم اسفند ماه  ، سال یک هزار و چهارصد )

 

فایل صوتی جلسه نهم : سفرنامه ناصر خسرو قبادیانی – جلسه نهم  : ( چهارم فروردین ماه ، سال یک هزار و چهار صد و یک )

 

فایل صوتی جلسه دهم : سفرنامه ناصر خسرو قبادیانی – جلسه دهم : ( یازدهم فروردین ماه ، سال یک هزار و چهار صد و یک )

 

فایل صوتی جلسه یازدهم : سفرنامه ناصر خسرو قبادیانی – جلسه یازدهم : ( هجدهم فروردین ماه ، سال یک هزار و چهار صد و یک )

 

فایل صوتی جلسه دوازدهم : سفرنامه ناصر خسرو قبادیانی – جلسه یازدهم : ( بیست و پنجم فروردین ماه ، سال یک هزار و چهار صد و یک )

 

فایل صوتی جلسه سیزدهم : سفرنامه ناصر خسرو قبادیانی – جلسه یازدهم : ( یکم اردیبهشت ماه ، سال یک هزار و چهار صد و یک )

 

فایل صوتی جلسه چهاردهم : سفرنامه ناصر خسرو قبادیانی – جلسه یازدهم : ( هشتم اردیبهشت ماه ، سال یک هزار و چهار صد و یک )

 

فایل صوتی جلسه پانزدهم ( اختتامیه با حضور اساتید و بزرگان ) : سفرنامه ناصر خسرو قبادیانی – جلسه یازدهم : ( پانزدهم اردیبهشت​ ماه ، سال یک هزار و چهار صد و یک )