ساختار منسجم آغاز حکومت در شاهنامه فردوسی

عنوان: ساختار منسجم آغاز حکومت در شاهنامه فردوسی

نویسنده: فاطمه امامی

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده : استادیار گروه زیان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن

تاریخ نگارش : زمستان ۱۳۹۶ هجری شمسی

منبع : پژوهشنامۀ ادب حماسی، سال سیزدهم، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان ۹۶، صفحه ۱۱۵-۱۳۸

چکیده مقاله :

شاهنامه در عین تعدد و گستردگی منابع، به صورتی منظم ومنسجم در یک کلّ یگانه و یک پارچه سروده شده است. انعکاس این انسجام و یک پارچگی را در پنجاه دوره حکومتی در کلّ اثر می توان مشاهده کرد. دوره های پادشاهی  از ساختاری هماهنگ و مشترک برخوردار است. محقق با این فرض که آغاز حکومت در شاهنامه دارای ساختاری یک پارچه و یکسان است به روش تحلیلی و تطبیقی به بررسی و تطبیق این دوره های پادشاهی پرداخته است. برآیند حاصل از پژوهش نشان می دهد که ساختار آغاز حکومت ها در شاهنامه از هشت الگوی مشترک پیروی می کند. سعی فردوسی در اثر پای بندی و استواری به این الگوهاست. گویا این شیوه برای بیان تفکّر اصلی شاهنامه به صورت خط یا رشته ای در خلال اثر کشیده شده و موقعیّت های مهم را به هم پیوند داده است. این الگوها عبارت اند از:۱- بر تخت نشستن پادشاه؛ ۲- مجلس آراستن؛ ۳- سخن رانی کردن؛ ۴- منشور حکومت پادشاه؛ با نام یزدان آغازکردن؛ ۵- فرّه ایزدی داشتن؛ ۶- آفرین خواندن بزرگان پادشاه را؛ ۷- مدّت حکومت پادشاه.

کلمات کلیدی : شاهنامه,فردوسی,ساختار منسجم,جادو, آغاز حکومت

دریافت مقاله:ساختار منسجم آغاز حکومت در شاهنامه فردوسی

قبلی «
بعدی »