ساختار فنی شاهنامه

عنوان: ساختار فنی شاهنامه

نویسنده: دکتر تیمور مالمیر

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دانشیار دانشگاه کردستان

تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۸۶ هجری شمسی

منبع: فصلنامۀ علمی پژوهشی کاوش نامه، سال نهم، شمارۀ شانزده، سال ۱۳۸۷

چکیده مقاله:

فردوسی با هنر عظمی خود توانسته است شاهنامه را در عین تعدد و گستردگی منابع، به صورتی منظم و منسجم بیافریند و آن را به صورت یک کل یگانه و یکپارچه عرضه کند. اما در درازای زمان، گاهی کاتبان، عناصر یا داستان‌هایی را وارد متن کرده‌اند یا در عرض باقی عناصر و داستان‌ها، داستانی را ساخته یا جایگزین کرده‌اند. برخی محققان نیز بدون توجه به طرح منسجم و هدف نظم و انسجام شاهنامه، بخشی از این کتاب را به صورت گسسته و بریده، و فارغ از سایر قسمت‌های آن تفسیر و تحلیل کرده‌اند. مقالۀ حاضر می‌کوشد با تبیین ساختار شاهنامه و پیوند اجزاء آن با هم، سبب و عوارض جنین مسائلی را آشکار کنند تا فهم شاهنامه و دریافت ارزش آن به صورت علمی میسر شود.

کلمات کلیدی: شاهنامه, فردوسی, ساختار شناسی, ملحقات, اسطوره, تاریخ

دریافت مقاله: ساختار فنی شاهنامه

قبلی «
بعدی »