ساختار تراژیک داستان سیاوش

عنوان: ساختار تراژیک داستان سیاوش

نویسندگان: دکتر مهدی محقق / دکتر ایرج مهرکی / خدیجه بهرامی رهنما

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان:  استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی کرج / استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی کرج / دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی کرج

تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۸۹ هجری شمسی

منبع: پژوهشنامه زبان و ادبیات فارسی، دورۀ دوم، شمارۀ ششم، تابستان ۱۳۸۹، صفحۀ ۱-۳۸

چکیده مقاله:

هدف مقاله حاضر آن است که نشان دهد « ساختاری تراژیک» در داستان سیاوش قابل ترسیم است. در این داستان، شاهد پرداخت تراژیک شخصیت ها،حوادث وصحنه ها هستیم.گاه حوادث داستان چنان در هم تنیده وگاه رابطه علی ومعلولی میان وقایع به گونه ای می شود که حذف یکی از آن ها لطمه ای بر کل عناصر وعوامل تشکیل دهنده اثر خواهد زد. بنابراین، با بررسی این عوامل، می توان داستان « سیاوش» را مورد بررسی و تحلیل تراژیک قرار داد.

کلمات کلیدی: شاهنامه, تراژدی, تراژیک, شخصیت, تقدیر, کشمکش, فاجعه

دریافت مقاله: ساختار تراژیک داستان سیاوش

قبلی «
بعدی »