ساختارشناسی تطبیقی داستان رستم و اسفندیار در نهایهالارب و شاهنامه

عنوان: ساختارشناسی تطبیقی داستان رستم و اسفندیار در نهایهالارب و شاهنامه

نویسندگان: دکتر مجمد جعفر یاحقی / دکتر سید حسین فاطمی / دکتر ماه‌دخت پورخالقی چترودی / رقیه شیبانی‌فر

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد / دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد / دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد / دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ نگارش: بهار ۱۳۹۰ هجری شمسی

منبع: مجلۀ علمی-پژوهشی جستارهای ادبی، شمارۀ صدوهفتادوسه، تابستان ۱۳۹۰

چکیده مقاله:

این مقاله به بررسی تطبیقی ساختار داستان رستم و اسفندیار به روایت ابن مقفع در نهایه الارب و فردوسی در شاهنامه بر اساس دیدگاه هانزن (بررسی و مقایسه در دو سطح کلی و جزیی) می پردازد. بدین منظور نخست روایت های مشابه با روایت ابن مقفع و فردوسی گردآوری شده و به تفاوت بنیادین این روایت ها، یعنی زردشتی بودن یا نبودن رستم، پرداخته شده است. پس از آن، ساختار داستان ها در دو سطح کلی و جزیی مورد بررسی قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده است که روایت ابن مقفع روایتی تاریخی با ساختاری پیوسته است که در شاهنامه به چند داستان تقسیم شده است، اما روایت فردوسی داستانی هنری و شاعرانه است.

کلمات کلیدی: شاهنامه, فردوسی, نهایه الارب, ابن مقفع, رستم و اسفندیار

دریافت مقاله: ساختارشناسی تطبیقی داستان رستم و اسفندیار در نهایهالارب و شاهنامه

قبلی «
بعدی »