نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : زیب خسرو

نام فعلی مکان جغرافیایی :  شهری در جوار انطاکیه روم

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

زیب خسرو انوشیروان پس از تصرف در شهرهای سوراب آرایش ،روم قالینیوس و شهر انطاکیه روم در سال ۵۴۰ م و به اسارت درآوردن عمده مردم آنها، در پیرامون انطاکیه شهری نو شبیه آن ساخت و آوارگان و اسیران رومی را در آن اسکان داد

بگردید برگرد آن شهر شاه         زمین دید رخشان تر از چرخ ماه

ز بس باغ و میدان و آب روان     همی تازه شد پیر و گشته جوان

چنین گفت با موبدان شهریار      که انطاکیه است این اگر نوبهار؟

به کردار انطاکیه چون چراغ        پر از گلشن و کاخ و میدان و باغ

بزرگان روشن دل و شادکام        و را زیب خسرو نهادند نام

انوشیروان شهری هم برای آوارگان انطاکیه ،ساخته که رومیه هم خوانده میشده و از شهرهای مداین بوده است دکتر خالقی یادآور شده که در منابع دیگر این شهر عموماً رومیه خوانده شده است دینوری آن را زبرخسرو و حمزه به ازاندیو خسرو نامیده اند. نام رسمی آن گویا وه انتیوخ خسرو بود

با توجه به این که پس از انوشیروان و در دوره اسلامی همواره سخن از انطاکیه ،رفته و نه زیب خسرو معلوم نیست که چه بر سر شهر زیب خسرو آمده است. اگر اثری از آن باقی مانده باشد سراغ آن را باید در جوار انطاکیه روم در مرز جنوبی کشور ترکیه عثمانی با سوریه بین اسکندرون و لاذقیه گرفت.

 

قبلی «
بعدی »