نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : زیبد

نام فعلی مکان جغرافیایی :   شهر زبید در جنوب غرب شهر گناباد

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

زیبد: روستایی است کهن در ۲۰ کیلومتری جنوب غرب شهر گناباد یا گناباد خراسان، در مدخل دره ای استراتژیک که شهرستان گناباد را به بجستان و فردوس (تون) وصل می کند. بدین سبب زیبد در جنگ یازده رخ محل استقرار لشکر ایران با سپهسالاری گودرز برای جلوگیری نفوذ تورائیان به غرب ایران بوده است. نهایتا هم چون پیران ویسه، سپهسالار تورانیان، به دست گودرز کشته شده در پناهگاهی طبیعی در کوه مجاور زیبد دفن شده، که بنا بر باور اهالی اکنون با نام «در صفه پیران ویسه» در آنجا مشهود است. اعتمادالسلطنه آنرا در پنج فرسنگی سبزوار دانسته است.(برای آگاهی بیشتر گنابد).

          به زیبد یکی جایگه ساختند       سپه در بر کو بنشاختند

           چو گودرز  نزدیک  زیبد  رسید       سران را زلشگر همه برگزید

قبلی «
بعدی »