زنان شهر هروم و حماسۀ ملّی ایران

عنوان: زنان شهر هروم و حماسۀ ملّی ایران

نویسندگان: دکتر نصرالله امامی / نوشین مالگرد

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استاد دانشگاه شهید چمران / دانش‌آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی

تاریخ نگارش: بهار ۱۳۹۰ هجری شمسی

منبع: مجلۀ مطالعات ایرانی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید چمران، سال یازدهم، شمارۀ بیست و دوم، پائیز ۱۳۹۱

چکیده مقاله:

در اساطیر و حماسه‌های ملت‌ها، قهرمانان و موجودات شگفتی آور بسیاری دیده می شوند که حضورشان موجب تقویت فضای حماسی در میراث‌های ادبی آنان شده است. یکی از این اقدام شگفت انگیز در حماسۀ ملی ایران، زنان شهر «هروم» هستند که بنا به نظر اهل فن، همان آمازون‌های اساطیر یونانند. این مقاله به مقایسۀ ویژگی‌های زنان مذکور در شاهنامه با منابع و اساطیر یونانی پرداخته است. مقایسه گونه‌ای که می تواند چند و چون آمیزش افسانه‌های اقوام گوناگون را در یکدیگر نشان دهند و از سوی دیگر، با بررسی نمود‌های مختلف افسانه‌ها و اسطوره‌ها، رازناکی انتقال آنها از سرزمینی به سرزمین دیگر را مورد کندوکاو قرار دهد و قوایدی در زمینه‌های مردم شناسی و قوم‌شناسی تاریخی را به همراه داشته باشد.

کلمات کلیدی: شاهنامه, فردوسی, اسکندر, آمازون‌ها, سکاها, سورومات‌ها, سئیریم

دریافت مقاله: زنان شهر هروم و حماسۀ ملّی ایران

قبلی «
بعدی »