نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : زرنوش

نام فعلی مکان جغرافیایی :  در استان خوزستان کنونی

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

زرنوش دارای داراب در آغاز پادشاهی خود شارستانی به این نام در ولایت اهواز بنا کرده است

یکی شارستان کرد زرنوش نام              به اهواز و گشتند از او شادکام

 

قبلی «
بعدی »